Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi (Incoterms):

INCOTERMS ir akronīms, kas sastāv no trīs vārdu pirmajām zilbēm Starptautiskie (International) komerciālie (Commercial) nosacījumi (terms).

INKOTERMS ir standarta definīcijas, kuras tiek izmantotas starptautiskajā tirdzniecībā:

 • INKOTERMS mazina neskaidrības, kas varētu rasties no atšķirīgām noteikumu interpretācijām dažādās valstīs.
 • INKOTERMS ir publicējusi Starptautiskā Tirdzniecības palāta, apkopojot pasaules tirdzniecības praksi. “Incoterms” ir Starptautiskās Tirdzniecības kameras (International Chamber of Commerce) preču zīme.
 • Pirmo reizi tika publicēti 1936.gadā. Noteikumi palīdzēja unificēt tirdzniecības līgumus un likvidēt pārpratumus tirdznieciskajos darījumos.
 • INKOTERMS 1990 bija kļuvis par ļoti populāru standartu.
 • INCOTERMS 2000 bija standarts desmit gadus.
 • INKOTERMS 2010 ir šā brīža aktuālais standarts.
 • Kad puses iekļauj pirkšanās pārdošanas līgumā INKOTERMS noteikumus, svarīgi, lai tiktu iekļauta skaidra norāde uz tajā brīdī spēkā esošo noteikumu variantu.

Jaunā Incoterms 2010 noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, kuri sadalīti četrās grupās.

Terminu grupu skaidrojums:

E– termins nozīmē minimālas pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā
iepriekš norunātajā vietā, parasti – pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut
preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākas darbības, tam
jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.
F– termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja
instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad
prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir
pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.
C– termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem
nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa,
jābūt noradītam pēc atbilstošā C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam
jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.
D – saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātajā vietā vai
noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci
līdz šai vietai.

Jebkurš transportēšanas veids

 • EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)
 • FCA – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)
 • CPT – Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
 • CIP – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)
 • DAT – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)
 • DAP – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)
 • DDP – Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

 • FAS – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)
 • FOB – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)
 • CFR – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)
 • CIF – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)