Det finns flera faktorer som man ska ta hänsyn till vid utvärdering av de potentiella export marknad. Dessa kan delas i 11 kategorier:

Marknadsstorlek –  för att bedöma marknadsstorlek och kapacitet börjar du med att faställa antal invånare i  landet totalt  och tar hänsyn till följande:

 • Utvärdera  vilken procentandel av invånarna som kan vara de potentiella kunder med hänsyn på deras intäkter;
 • Bedöm hur mycket tid människor spenderar för din produkt kategori genom att använda BNI (bruttonational inkomst)  statistik/ per person;
 • Bedöm om det redan finns interna konkurrenter eller konkurrens utifrån som erbjuder liknande produkter/tjänster. Om det  finns konkurrens så är det viktigt med att ta reda på vilka dom är för vilket pris konkurrenter säljer sin produkt/tjänst och jämföra det med ditt pris samt din produkts/tjänstens kvalité.

Marknadstillväxt – för att bedöma tillväxtpotential i en export marknad bör du:

 • Gå igenom den historiska utvecklingen när det gäller din produkt i marknaden för de senaste 4-5 år, med fokus på  import av produkter – har det ökats eller minskat;
 • Undersök mönster när det gäller tillväxtprognos och vad det säger om marknaden och dess tillväxtpotential;
 • Undersök hur siffrorna förändras – intäkt per person – finns det/kommer det att finnas efterfråga när det gäller din produkt;
 • Ta hänsyn till den industriella utvecklingen i marknaden.

Marknadstillgänglighet –för bedömning av marknadstillgänglighet bör du ha information om följande:

 • Import skatt och avgift;
 • Produkt standard;
 • Lokala leverantörer;
 • Utländska leverantörer;
 • Hur fungerar distributions kanaler;
 • Var söker man tillstånd för import;
 • Prissättnings metoder;
 • Praktik som finns gällande reklam och marknadsföring;
 • Kreditvillkor.

Ekonomisk stabilitet – för att uppnå en ekonomisk stabilitet i marknaden bör du ha information om följande:

 • Växelkursens dynamik;
 • Finns det instrument för kontroll av valuta kursen;
 • Betalningsbalansen;
 • Utland reserver;
 • Regeringslån och budget;
 • Inflation;
 • Arbetslöshet.

Den politiska klimat  – för att bedöma detpolitiska klimatet på marknaden bör följande undersökas:

 • Är det politiska systemet i landet tillräckligt stabilt för att kunna starta upp export  (det är viktigt att bedöma hur de potentiella ändringar kan påverka dig)?
 • Hur kan regeringen i landet påverka dina möjligheter att importera i marknaden?
 • Hur ser regeringen ut i landet där den potentiella marknaden ligger på landet där din produkt/tjänst  kommer ifrån?

Kulturbakgrund – när man ska bedöma den kulturella bakgrund i den potentiella marknaden så vore det bra att känna till följande:

 • Vad är den största religion i landet;
 • Vad betyder olika symboler i de traditioner som finns i landet;
 • Vad betyder olika siffror i landet (t.ex. i Lettland blommor i jämnt antal betyder begravning);
 • Vad betyder olika färger i de traditioner som finns i landet (t.ex. vit färg symboliserar död i Kina och Korea).

Utbildning – den utbildningsnivå som finns i landet kan påverka möjligheter att sälja produkten/tjänsten. När man undersöker utbildningsnivå i marknaden ska man ta reda antal  läskunniga och data kunnighet i landet. När man förbereder reklam material kan det behövas mer bilder och tecken.

Språk – Engelska är ett internationellt affärsspråk men man ska komma ihåg att kunden  föredrar alltid kommunikation i sitt eget språk och värderar högt din vilja och förmåga att kunna göra det. För att kunna kommunicera med kunder på deras språk:

 • Det är bra att översätta all tryckt information  när det gäller reklam och ta hänsyn till korrekt (t.ex. Brittisk eller Amerikansk Engelska);
 • Det är också viktigt att tänka på hur man skriver i det utländska språket, skriver man med tecken eller från höger till vänster eller från vänster till höger.

Miljösituation – undersök de viktigaste faktorer som kan påverka din produkt/tjänst när det gäller miljö som: temperatur, fuktighet,höjd över havet och sand.

Geografiska faktorer – restid, resekostnader, leverans tid, kostnader för frakt.

Den rättsliga systemet – de juridiska faktorer som kan påverka beslut angående vilken av marknad ska man börja exportera i är:

 • Oberoende domstol, utvärdering angående domstols korruption samt hur snabbt de juridiska processer förlöper i landet;
 • Upphovsrättigher;
 • Varumärkesskydd;
 • Rättigheter att stämma;
 • Rättighet att äga fastighet;
 • Rättigheter att resa.

Innan beslutet tas till vilken av marknad man ska börja exportera så  rekommenderar vi:

 • Välj den vägen som har minst motstånd  – de internationella marknad är mycket konkurrens kraftiga och svåra att ta sin in på. Så börja i liten skala och efter lite erfarenhet ta dig in i svårare marknader;
 • Välj marknad efter dina resurser och planera in periodiska besök till den potentiella marknaden för att etablera kommersiella kontakter;
 • Välj marknad under en längre period – fokusera på målmarknaden men jobba på med att utveckla den nuvarande verksamhet under tiden;
 • Undvik att fastna i att bara göra marknadsanalyser  – inse att marknadsundersökningar kan faktiskt ge rätt svar och att det finns bra export marknad.