Varför behövs en Exportplan

Varför behövs en Exportplan
Innan man börjar med export kan det vara viktigt att ha en exportplan för att:

 • Bedöma utfall
 • Få en bättre överblick över olika export möjligheter

En väl utarbetad export strategi som är baserad på sammanställning av information och grundläggande bedömning av marknaden, ger företaget en möjlighet att välja den bästa varianten samt uppnå framgång och effektivisera sina resurser.

En exportplan är ett viktigt verktyg för företagsledningen och den ska vara enkel. Under tidens gång kan planen revideras och finslipas med mer och  viktig information om marknaden, målsättningen och utökas till en mer detaljerad och omfattande plan.

En exportplan Beskrivning & Innehåll

En exportplan borde innehålla följande information som belyser och förklarar de viktigaste delar i planen. På samma sätt som en affärsplan, ska en exportplan börja med en titelsida och innehållsförteckning.

Exportplan Sammanfatting

 • Mission
 • Varför börja exportera

1. Beskrivning av verksamhet

 • Bakgrunds analys – Vad tyder på att din verksamhet är redo för att starta export

1.1. Historik

 • Här beskriver man de största framgång inom verksamhets utveckling, samt om det finns någon erfarenhet inom export. Man beskriver även företagets juridiska struktur, befintliga dotterbolag, fillialer och strategiska partners.

1.2 Mål och målsättning

 • Här beskriver man företagets nuvarande mål och att de stämmer överens med mål när det gäller exportsatsning. Förteckning av företagets övergripande mål och exportmål samt en beskrivning av hur export aktiviteter anpassas till verksamhetsframgången och utvecklingen generellt.

1.3. Beskrivning av produkt / tjänst, konkurens fördelar

 • Här beskriver man export möjligheter och dina produkters/tjänsters roll på  exportmarknaden. Exempel på Rubriker: Kund målgruppens profil, Produkt behovet samt hur produkterna ska förpackas, Justeringar för ny marknad, Livscykeln för produkten/tjänsten.
 • Beskriv även tillväxtpotential, avkastning inom nya marknaden samt kostnader för marknadsundersökning och övervakningen av markands utveckling.
 • Beskriv vad det finns för konkurens fördelar gällande din produkt/dina tjänster.

1.4. Produkt / Tjänst Viktigaste nackdelar,Svaga sidor

1.5. Erfarenhet på den inhemska marknaden

1.6. Erfarenhet på utländska marknader

1.7. Produktionsbeskrivning

1.8. Organisations struktur och Personal skicklighet

 • Organisations ledning – Beskrivning av ägarna för verksamhet, organizations struktur, nyckelpersoner samt om det finns någon med erfarenhet inom export.
 • Export Team – Bedömning av din personalberedskap och försäkring om deras engagemang gällande fullföljandet av export plan. Tilldelning av tjänster och beskrivning av de individuella kunskaper när det gäller internationell affärsverksamhet (språk, logistic, internationell marknadsföring osv)

2. Marknadsanalys

2.1. Identifiering av den primära målmarknaden för export

 • Beskriv varför den valda marknaden är mest lämplig för export.

2.2. Identifiering av produkter för export

2.3. Målmarknadens plats

 • Beskrivning av landet – Här samlas den specifika informationen som kan påverka din affärsverksamhet i och med landet.
 • Fördelaktigt är även att beskriva: de politiska, ekonomiska och sociala omständigheter, regelverk, juridiska normer, skattesystemet, infrastruktur (vägar, hamnar, kommunikationer osv) samt specifika kulturella och affärsmetoder.

2.4. Konkurrensanalys

 • Näringsprofil och konkurrensanalys  – Här beskriver man bransch situationen i det valda landet samt tar fram de största konkurrenterna. En omfattande beskrivning av viktigaste kunder och användare med hänsyn till vilka affärsformer passar bäst för att använda.
 • Konkurrentanalysen kommer att ta fram information om de konkurrenter som finns i marknader samt deras respektive konkurrensfördelar.
 • Identifierar även de befintliga tillverknings källor, distributions kanalerna,  de typiska marknadsförings metoder samt de mest förekommande betalningssätten.

2.5. Möjliga export partners

3. Produkt Tillverkning

3.1. Utveckling av Export produktionen

3.2. Utveckling av Export produktionen

3.3. Tillökningsplan av produktionskapacitet

3.4. Behov av Produkt/tjänst -anpassning

4. Det internationella regelverk och juridiska frågor

4.1. Försäljnings agent / Distributions avtal

 • Kommissioner, omfattning, tjänster, ansvar , uppsägningsvillkor

4.2. Den intellektuella äganderätten

 • Patent,varumärke, upphovsrätts skydd

4.3. Export / Import Regelverk

4.4. Tvistlösning i avtal

 • Skiljedomstol, avtalsrättigheter, plats, försoning, samt säkerhetställande av betalning

4.5. Språk

 • Vilket språk som man ska föredras vid samarbetsavtal.

4.6. Kontraktvillkor och uppgörelser

 • Incoterms, betalnings valuta, betalningssätt, försäkring

4.7. Kvalitet

 • Beskrivning av förväntad kvalitet när det gäller produkten/tjänsten

5. Personalstategi

5.1. Behov av personal för export uppstart

5.2. Den befintliga personalens kunskaper och erfarenheter

5.3. Utbildningsbehov för personal

5.4. Behov av nyrekrytering – långsiktigt och kortsiktigt

6. Verksamhetsplan

6.1. Kundmål gruppens profil

 • Innehåller profiler för de direkta kunderna, slutanvändarna samt marknadsstorlek och tillväxtpotential
  Beskriv vem  som är din kund och varför just den
 • Bedöm den potentiella tillväxten i ditt nya internationella kundbas i din valda region / land

6.2. Export produkt-/tjänstebeskrivning

 • Bedöm det mest förekommande bruk för slutanvändaren (vilka problemlösningar erbjuder din produkt/tjänst)
 • Konkurens fördelar och plats på marknaden
 • Beskriv vilken typ av produktanpassning som behövs när det gäller kvalitet, eller specifika – hälso- och säkerhetskrav
 • Märkning, förpackning, språk, tidsperspektiv för produkten i den utländska marknaden samt om det behövs tillämpning av upphovsrätts skydd

6.3. Export metoder

6.4. Prissättning

 • Beskriv prissättning för din produkt på den utländska marknaden, målgruppens priskänslighet samt förklaring till val av en särskild prisstrategi
 • Inkludera export kalkyl, med eventuella begränsningar i prissättningen, lagstiftning och juridiska aspekter (antidumpning, priskontroll, osv.), de aktuella priser i marknader, priskänslighet (marknadens godkännande av ett högre eller lägre pris) samt beskriv din prisstrategi för genomslag i marknaden (prisnedsättning, genomslagspris, flexibel pris, statisk prissättning, mm.)

6.5. Försäljning och reklam

 • Beskriv i detalj din strategi när det gäller försäljning och reklam: beskriv de valda metoder, vem ska representera företaget, filial eller dotterbolag, utländsk agent, utländsk mäklare, beställningar via e-post eller Internet
 • Försäljnings och reklam strategin innehåller marknadsförings aktiviteter i det valda landet; exempel på distributionskanaler: tidningar, radio, TV, affischer, flyers, reklam per post samt deltagande i mässor/showrooms
 • Beskriv din strategi när det gäller service efter köpet (rätt att returnera ,lagning ,garanti, tjänster för underhållning samt kommunikation), vem och hur kommer att administrera denna viktiga del av försäljning

6.6. Logistik och transport

 • Beskriv hur din produkt/tjänst kommer att levereras till kundmål gruppen, hela processen från tillverkning till slutanvändaren
 • Bedöm den förväntade tidsplan från tillverkning till leverans (förhandlingar i avtal, tillverkning, fakturering, uppsamling, leverans, kommunikation o.s.v.
 • Välj de mest lämpliga fraktvillkor  – Incoterms
 • Beskriv dina metoder för kontroll av lager, förpacknings och marknadsförings krav samt den dokumentation som behövs (import, export, hälsokrav, kvoter,inspektioner,tullkontroll)
 • Glöminte att ta med möjliga förmedlingstjänster (speditörer, tullmäklare) samt krav på fraktförsäkring

7. Finansanalys

7.1. Anläggningar och utrustningar

 • Finans investeringar i samband med export aktiviteter

7.2. Försäljningsprognos

 • Antal enheter som exporteras/pris/försäljning totalt för 3-5 års period, beräkning per månad

7.3. Försäljningskostnader

 • Antal enheter som exporteras/kostnader per enhet samt kostnader totalt för de varor som säljs

7.4. Planerad Resultaträkning för export

 • Export försäljningsintäkter minus kostnader för försäljning och extra utgifter mot  planerat netto vinst

7.5. Planerad likviditet för Export

 • Planerade utlägg av pengar och intäkter tillbaka med hänsyn till Logistik och transport (Exportplan)

7.6. Fördelningsanalys

 • Antal enheter  samt andel av försäljning som ska täcka de extra utgifter i samband med export

7.7. Finansieringsbehov

 • Bedöm tidsperspektiv för  finans och rörelsekapital, eget kapital samt behov av kapitaltillskott

8. Potentiella risker och åtgärdesplan

8.1. Här beskrivs de potentiella risker som kan uppstå:

 • Statliga risker (den politiska situationen, regler, de ekonomiska förutsättningar och förslag hur man kan lösa de)
 • Ekonomiska risker (bedömning av kreditvärdighet, sanktioner för ej utförd överenskommelse, samt vägran att ta emot varor)
 • Valuta risker
 • Interna risker (säkerhetsställning av lämpliga kunskaper gällande arbetskraft samt möjligheter att kontrollera kostnader för produktion och distribution)
 • Marknads risker (oförutsedda ändringar för villkor inom lokala och utländska marknader)

9. Rapporter

9.1. Verksamhetsrapport

9.2. Ledningsrapport

10. Tillägg

10.1. Bakgrundsinformation

10.2. Undersökningar