Outsourcing definitioner

Även om outsourcing historiskt sett har funnits bra länge så är det först på senare tid som företag har börjat med att använda outsourcing-modellen för att bredda företagets kompetens.

Så, vad är “outsourcing”?

Outsourcingföretaget sluter avtal med ett annat företag eller person om att genomföra ett visst jobb. Nästan varje organisation lägger ut bestämda uppgifter på ett outsourcing företag. Vanligtvis är uppgifterna som läggs ut inte företagets huvudverksamhet.

Eller med andra ord…

Outsourcing är en handling där ett företag igår avtal med ett annat för att utföra tjänster som annars skulle utföras av interna medarbetare. Oftast skulle uppgifterna som lagts ut på entreprenad kunna utföras av företaget självt, men i många fall är det oekonomiskt.

Varför behövs outsourcing?

Det finns många anledningar till att förtagen väljer att lägga ut olika uppgifter på entreprenad, men den största fördelen är det spar resurser och ger företaget kapacitet att koncentrera sig på företagets huvuduppgifter samtidigt som andra experter tar hand om andra detaljer. Ett specialiserat företag som sysslar med outsourcing är rationellt och har ofta tillgång till de nyaste teknikerna som ett vanligt företag inte har råd till. Vill företaget dessutom utöka sin verksamhet så är outsourcing ett kostnadseffektivt sätt att sätta igång en affärsverksamhet i andra länder.  Beroende på var kan det även vara billigare att outsourca till företag som finns i de olika länderna.

För att få en bättre uppfattning om vad som outsourcing innebär och varför ditt företag kan ha nytta av det erbjuder vi dig att överväga de 20 bästa fördelarna, som sagts av olika representanter för näringslivet:

 • Minskar kostnader, frigör resurser;
 • Minimerar investeringar;
 • Eliminerar investeringar i fast infrastruktur;
 • Hjälper att fokusera begränsade resurser för verksamhetskritiska projekt;
 • Får tillgång till specialkompetens,
 • Sparar in på kostnader för arbetskraft och utbildning,
 • Förbättrar marknadsräntor och tjänstekvalitet;
 • Jämnar ut cykliska eller säsongfluktuationer;
 • Ger oss tillgång till förstklassiska tjänster, produkter och människor,
 • Ger tjänster med mervärde;
 • Etablerar långsiktiga, strategiska relationer med tjänsteleverantörer av världsklass för att få en konkurrensfördel;
 • Förbättrar strategiska och taktiska fördelar;
 • Fokuserar på strategiskt tänkande, processomvandling och relationer med ledande handelspartners;
 • Får nödvändig erfarenhet av projektledning och rådgivning;
 • Får tillgång till bästa praxis och beprövade metoder,
 • Riskspridning,
 • Undviker tekniska kostnader,
 • Ökar effektiviteten genom att konsolidera och centralisera funktioner;
 • Håller tempot och minimerar inverkan av snabba tekniska förändringarna utan att infrastrukturen ändras.

*According to Global Sourcing Research Company’s survey, 2012

Vad är export outsourcing?

Följderna av frihandelsavtal på den globala ekonomin har lett till att fler företag har tillgång till fler marknader runt om i världen. Alla typer av produkter säljs i många länder och på många olika sätt.

Eftersom volymen och komplexiteten av den internationella försäljningen ökar så ökar även exportkontrollen som reglerar denna försäljning. Kraven på exportkontrolls kan skilja sig för varje leverans, beroende på varan, ansökan, mottagarlandet och slutanvändare. Som ett resultat av ovan nämnda har en ny typ av outsourcing, “Export Outsourcing” blivit allt viktigare.

 • Export Outsourcing är en praxis där företag som tar emot internationella beställningar outsourcar hela exporthandläggningen.

För att framgångsrikt få tillgång till marknader i hela världen måste företaget ha kunskap om många bestämmelser om internationell trafik. Av denna anledning väljer idag många företag som är verksamma på utländska marknader att överlämna exportadministrationen till kvalificerad personal.

Företag med ny verksamhet eller hög tillväxt på utländska marknader kan anförtro handläggningen av alla internationella affärer till ett export outsourcing företag som genomför processen steg för steg till ett överkomligt pris för både stora och små företag.

Vad är en exportchef och vad gör han?

 • Exportchefen ansvarar för att med framgång genomföra sin uppgift i förhållande till tid, kostnad och teknisk prestanda.
 • Exportchefen leder ett team av människor från olika avdelningar som arbetar med export och ger den nödvändiga drivkraften för att slutföra allt i tid och utan extra kostnader.
 • Exportchefen måste ha kunskap om de metoder som används inom exportplanering, ekonomisk förvaltning, lagerhantering, marknadsföring, riskhantering, valutatransaktioner, valutakontroll, banksystem, kommunikation, personaladministration och arbetsmarknadsrelationer, samordning och kontroll.

Ett export outsourcing företag eller förvaltningsbolag har mycket detaljerade kunskaper om internationell handel och global affärsverksamhet i de lokala import- och exportföretagen och därför kan exportchefen minimera utgifter för företaget som annars skulle kunna uppstå som följd av förseningar eller sanktioner på grund av bristfällig behandling av internationell dokumentation.